28 juli 2015

embleem_patriarch_klein

+ Β Α R T H O L O M E O S

door de genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch, aan de hele Kerk: Genade, Vrede en Barmhartigheid van de Schepper, Behoeder en Bestuurder van de gehele Schepping, Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus

 

“De hele schepping wordt door de Heilige Geest vernieuwd tot haar oerbeeld” (anabithmi, 1e toon)

“Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt” (Basilios de Grote)

Medevierende broeders en gezegende kinderen in de Heer,

Zoals geweten, is de 1e september, op initiatief van het Oecumenisch Patriarchaat – en recent ook door de rooms-katholieke kerk – elk jaar toegewijd aan gebed voor de bescherming van het milieu. Daarom bidden we de Allerhoogste vooral dat hij Zijn schepping vreugde zou schenken, zodat het leven van de mensen erin aangenaam en vruchtbaar zou zijn. Die bede sluit zeker ook de vraag in dat de onvermijdelijke klimaatverandering mag gebeuren en toegestaan wordt binnen aanvaardbare grenzen voor zowel het overleven van de mens als voor de duurzaamheid van de planeet.

Niettemin gedragen wij, mensen, hetzij als deel van de mensheid, hetzij als geheel, ons in tegenstrijd met net die bede. We onderdrukken de natuur op zo’n wijze dat er onvoorzienbare en ongewenste klimaats- en milieuveranderingen gebeuren, die in hun normale functies negatief aangetast worden door de daaruit voortkomende consequenties voor het leven zelf. Het gezamenlijk effect van de hervorming van de daden van particuliere personen, zowel als van ondernemings- en overheidsactiviteiten met het oog op het hervormen van het milieu zodat dat meer middelen zou voortbrengen voor wie het misbruikt, heeft enkel geleid tot de vernietiging van de schepping, die God goed schiep, en die zodoende op evenwichtige wijze werkt.

Tot al wie het dagelijks toenemend gevaar van de klimaatsverandering begrijpt voor onze planeet, dit als gevolg van menselijke daden, verheffen we onze stem om die crisis te belichten en iedereen uit te nodigen om te onderzoeken wat er kan gedaan worden, opdat “leven niet verloren zou gaan omwille van hebzucht” (Verklaring van de Verenigde Naties).

Daarom heb ik als Oecumenisch Patriarch jarenlang de moeite genomen om de gelovigen van onze Kerk en alle mensen van goede wil op de hoogte te brengen van de zware risico’s die voortvloeien uit groeiend ge- of misbruik van energiebronnen, dat tot globale opwarming lijkt te leiden, en de duurzaamheid van het milieu bedreigt.

De orthodoxe christenen hebben van de Kerkvaders geleerd om onze noden zo strikt mogelijk te beperken en te verminderen. Als antwoord op de ethiek van de consumptiemaatschappij stellen we de ethiek van ascese, namelijk een ethiek van zelfvoorziening voor wat nodig is. Dat betekent niet ontbering, maar redelijk en beperkt verbruik, evenals de morele veroordeling van verspilling. “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn” (1 Tim. 6:8), spoort de apostel van Christus ons aan. Christus beval Zelf aan Zijn apostelen om, na de vermenigvuldiging van de vijf broden en de verzadiging van vijfduizende mannen, zonder de vrouwen en kinderen mee te rekenen, de overschot te verzamelen “zodat er niets verloren gaat” (Joh. 6:12). Helaas hebben hedendaagse maatschappijen de toepassing van dit gebod verlaten, en zich overgegeven aan verspilling en redeloos misbruik om ijdele verlangens van voorspoed te verzadigen. Zo’n gedrag kan echter omgevormd worden omwille van het scheppen van middelen en energie op meer geschikte manieren.

Broeders en kinderen in onze Gemeenschappelijke Heer en Schepper,

De mensen hebben de schepping vernietigd door hebzucht, door uitsluitend de focus te leggen op deze aarde en haar aardse voordelen, die we voortdurend trachten te laten toenemen zoals de “rijke dwaas” in de Evangelieparabel (Lucas 12:13-21). Wij negeren de Heilige Geest, waarin we leven en bewegen en ons wezen hebben.

Dat betekent dat het antwoord op de ecologische crisis enkel op succesvolle wijze kan worden verwezenlijkt in de Heilige Geest, door wiens genade onze menselijke inspanningen worden gezegend en de hele schepping wordt vernieuwd en terugkeert haar haar oorspronkelijke staat, zoals die door God geschapen en bedoeld was, namelijk “heel goed”. Daarom is de verantwoordelijkheid van de, als Gods mede-schepper met vrije wil begiftigde mens inzake elk degelijk antwoord op de ecologische crisis, immens.

De aarde lijkt “een reuze vuilnishoop” (Paus Franciscus van Rome, Encycliek Laudatio Sí, 2015). En onzuiverheid veronderstelt méér dan louter stoffelijke zaken; ze omvat vooral geestelijke zaken. Er zijn onzuiverheden die in wezen voortkomen uit de hartstochtelijke gedachten van de mens. Wij, orthodoxe christenen, worden, inzake de bescherming van de schepping, met een sterk geloof in de Albeheerser en Schepper van de hele schepping, geroepen om het werk van een evangelist en missionaris uit te voeren. We worden met andere woorden geroepen om de vreugdevolle evangelieboodschap aan de moderne, verwarde wereld terug aan te wakkeren, en de sluimerende geestelijke natuur van de versplinterde, veelzijdige en verontruste mens te wekken, om een boodschap van hoop, vrede en ware vreugde over te brengen: de vrede en vreugde van Christus.

Dat geloven wij en dat belijden wij, en die waarheid verkondigen wij vanaf de Heilige, Apostolische en Patriarchale Oecumenische Troon, waarbij we iedereen uitnodigen tot eenvoudig leven, zuivering van hartstochtelijke gedachten, en zelfzuchtige beweegredenen, opdat we in harmonie met onze naasten en met Gods schepping zouden mogen leven. Tot slot bidden we met de H. Basilios de Grote, “die de natuur van de wezens verheerlijkte”: “Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt. Gezegend zijt Gij, Heer, die licht en duister schiep, en hen van elkaar scheidde. Gezegend zijt Gij, Heer, die alles schiep, en de schaduw des doods opbouwde door de dag te laten wegdeemsteren tot de nacht. Gezegend zijt Gij, Heer, die de mens schiep naar Uw ikoon en gelijkenis, die de dag maakte voor het werk van het licht, en de nacht voor de rust van de mensennatuur … ” (Psalter en Gebedenboek, Pantokratorklooster, Athosberg, 2004)

Dit is onze boodschap, overtuiging en onze aansporing tot allen: Laat ons aandachtig staan, laat ons in vreze staan voor Gods schepping.
Moge de genade en onbegrensde barmhartigheid van onze Heer, de Schepper van de hele Schepping, zichtbaar en onzichtbaar, met U allen zijn en met de hele wereld, nu en altijd en tot in de oneindige eeuwen. Amen.

1 september 2015
+Bartholomeos van Constantinopel
Vurig voorspreker voor U allen bij God

Beste Parochianen,

In de schoot van onze Orthodoxe Parochie in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e Zondag van de maand

om 10:45: Metten
om 11:30: Goddelijke Liturgie

We hebben geen liturgische diensten in Augustus. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze volgende Goddelijke Liturgie te Hasselt:

6 September 2015 om 10:45

Met vriendelijke groeten,

Vader Ciprian POPESCU

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN 2015

31 mei 2015

pentecost

Zondag 31 mei

APOSTEL

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN

pericoop 3
Hand 2 : 1-11

Prokimen toon 8 ps. 18

Over heel de aarde klinkt hun boodschap; * tot aan de grenzen der wereld hun woorden.

De hemelen verhalen de heerlijkheid van God, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren alle apostelen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat het huis waar zij zaten geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzette. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen, elk in onze moedertaal? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de omgeving van Libië dat bij Cyrene ligt, en ook de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal spreken over de grote daden van God.

Alleluja toon 1 ps. 32

Door het Woord des Heren staan de hemelen vast; door de adem van Zijn mond al hun krachten.

De Heer ziet neer uit de hemel: Hij aanschouwt de kinderen der mensen.

EVANGELIE

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN

In de Metten
Joh Pericoop 65-c
Joh 20 : 19-23

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren ter plaatse waar de leerlingen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen: ‘Vrede zij u!’ En toen Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij. De leerlingen verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan worden ze hem vergeven; als gij ze iemand toerekent, dan blijven ze toegerekend.’

In de Liturgie
Joh Pericoop 27
Joh 7 : 37-52; 8:12

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Op de laatste, de grootste dag van het feest, stond Jezus in de tempel en riep, zeggend: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ – Dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. – Velen uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: ‘Híj is waarlijk de profeet.’ Anderen zeiden: ‘Híj is de Christus.’ En weer anderen zeiden: ‘De Christus komt toch niet uit Galiléa? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was?’ Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. De dienaren van de overpriesters en de Farizeeën kwamen bij hen terug. En deze zeiden tegen hen: ‘Waarom hebt gij Hem niet meegebracht?’ De dienaren antwoordden: ‘Nooit heeft iemand zó gesproken als deze mens.’ De Farizeeën antwoordden hun: ‘Zijt gij soms ook misleid? Heeft soms iemand van onze leiders of van de Farizeeën in Hem geloofd? Maar deze volksmenigte, die de Wet niet kent, vervloekt zijn ze!’ Nikodémus, die ‘s nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: ‘Veroordeelt onze Wet dan iemand zonder hem eerst te horen en zonder te weten wat hij doet?’ Zij antwoordden en zeiden tegen hem: ‘Zijt gij soms ook uit Galiléa? Onderzoek en zie dat er uit Galiléa geen profeet is opgestaan.’ Opnieuw sprak Jezus tot hen zeggend: ‘Ik ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt, zal zeker niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’

Aartspriester Silouan Oseel +19 april 2015 Eeuwige gedachtenis!

19 april 2015

Vader Silouan

TOESPRAAK VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG, BIJ HET HEENGAAN VAN AARTSPRIESTER SILOUAN OSSEEL

 

Gent – 24 april 2015

 

 

“Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar Zijn komst”  (2 Tim. 4, 6-8).

 

Eerwaarde Vaders,

Eerwaarde Zusters van het Patriarchaal Monasterium van de Heilige Johannes de Doper nabij Maldon,

Dierbare Presbytera Oda,

Dierbare kinderen en kleinkinderen van Vader Silouan,

Broeders en zusters,

 

Op zondag 19 april 2015 hebben we allen met droefheid het bericht ontvangen dat onze dierbare Vader Silouan in de Heer ontslapen is. Ook al wisten we dat zijn gezondheid de laatste jaren – en vooral de voorbije maanden – broos was, toch was zijn heengaan een plotse gebeurtenis. Hij had net nog de Heilige Diensten van de Grote Week en van de Roemrijke Opstanding van Christus beleefd en gevierd in zijn Parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven, omringd van zijn echtgenote, zijn opvolger Vader Josef en zijn trouwe parochianen en geestelijke kinderen. Vader Silouan had zijn ziel gegeven voor deze Parochie!

 

Persoonlijk mocht ik Vader Silouan voor het eerst ontmoeten in het jaar 1976, toen hij samen met zijn echtgenote en zijn vier kinderen de Orthodoxie kwam opsnuiven in onze toen nog jonge parochie van de Heilige Apostel Andreas, hier in Gent. Hij had vernomen dat zijn dorpsgenoot enkele maanden eerder priester was gewijd en hij was nieuwsgierig.

 

Inderdaad, de betreurde Vader Silouan – toen Marcel Osseel – en mijn vader zijn allebei afkomstig van het dorpje Langerbrugge, gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Ook al was er een leeftijdsverschil van tien jaren, ze kenden elkaar van de scoutsbeweging. Maar jaren later hebben hun wegen zich opnieuw gekruist. Vader Silouan was, evenals mijn vader, een kind van een diepgelovig gezin, en dit heeft hem ongetwijfeld getekend voor de rest van zijn dagen.

 

Voor ons, de kinderen, was de komst van de familie Osseel een verrijking voor de Parochie. Meteen groeide het aantal jongeren er met vier. Het was de begintijd van deze Parochie, een tijd ook van een grote dynamiek. Meteen werd de familie Osseel opgenomen in een veelheid van activiteiten: congressen; een eerste reis naar de Heilige Berg Athos o.l.v. Vader Ignace; het bijwonen van voordrachten; de ontvangst van vele en vaak soms hoge gasten uit de bredere orthodoxe wereld, veelal uit het monachisme ook; familiereizen naar het toenmalige Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Rusland en Griekenland; kortom een snelle en hevige onderdompeling in de orthodoxe spiritualiteit en beleving. Het was ook een tijd waarin de parochie zich verder ontplooide, met het aankopen van de twee oude panden aan de overkant van de straat en het terug omvormen tot één pand. Voor Vader Silouan was de restauratie van oude gebouwen zij  professionele bezigheid en dus was hij ook nauw betrokken bij de grootse werkzaamheden die in tijd werden uitgevoerd.

 

De parochie groeide en dus werd de kapel quasi verdubbeld van grootte. Na de laatste afwerking van de kapel zond Aartsbisschop Georges van Syracuse, die toen aan het hoofd stond van de zogenaamde ‘Rue Daru’, zijn hulpbisschop, Georges van Evdokia, om ze in te zegenen en Marcel Osseel te wijden tot diaken. Dit gebeurde bij de viering van het parochiefeest, op 1 december 1979. Zowat 10 jaar was hij de diaken van de Parochie en ik herinner mij hem als een diaken die waarlijk de viering van de Liturgische Diensten kon opluisteren met zijn stem en zijn engelachtige liturgische handelingen

 

Het is precies in deze periode dat de Parochie hoge gasten heeft mogen onthalen, zoals wijlen Koning Boudewijn en de Archimandriet Sophrony, zaliger nagedachtenis. Het was op het feest van de Kruisverheffing van het jaar 1980 dat Vader Sophrony hier voorging in de Goddelijk Liturgie. Vader Marcel onderhield nauwe contacten met Vader Sophrony en ging hem vaak opzoeken en raad vragen. Via Vader Sophrony kreeg hij tevens een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij – wanneer hij door mijn illustere voorganger tot priester gewijd werd – koos om dit te laten gebeuren onder de naam ‘Silouan’. Silouan was een symbool geworden voor hem die we vandaag uitgeleide doen. Een symbool van zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van diens Kerk! Jaren heeft hij met een ploeg van mensen gewerkt aan de vertaling van het boek van Vader Sophrony over zijn geestelijke vader, de Heilige Silouan de Athoniet. Een levenswerk! 

 

Maar daar heeft Vader Silouan het niet bij gelaten. Na zijn priesterwijding bediende hij gedurende een aantal jaren terzelfdertijd het Monasterium van Asten en de vier parochies in Belgische Limburg, terwijl hij met een kern van gelovigen tevens werkte aan de oprichting van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven. 

 

De Parochie van Eindhoven is ongetwijfeld ZIJN geestelijk kind! Vijfentwintig jaar heeft hij zich – samen met zijn geliefde echtgenote Oda – onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven. Ik heb het zowaar de laatste 15 jaren van nabij mogen volgen, telkens opnieuw wanneer ik er mocht heengaan voor de parochiefeesten en ook voor de 3 wijdingen die ik er mocht toedienen, deze van zijn discipelen: de Vaders Josef en Arkadi. Het was steeds een groot feest en Vader Silouan stond erop dat ik er voldoende tijd wou voor uittrekken, omdat hij het belangrijk vond dat de gelovigen zich konden onderhouden met de bisschop.Elke priester die een parochie vanuit het niets uit de grond heeft gestampt, weet hoeveel energie, bloed, zweet en tranen men moet steken in dit nobel project. Voor Vader Silouan en Matouchka Oda was dat niet anders, maar daarbij kwam de onmetelijke afstand tussen Gent en Eindhoven…  

 

Tot op de laatste dagen van zijn aardse leven, bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind, zijn Parochie. Toen ik een paar weken geleden de priesters van Nederland voor een vergadering samenriep, kwam hij als één van de eerste opdagen, terwijl hij nog herstellend was van een ingewikkelde operatie, en hij nam actief deel aan de debatten. Nadat hij ontslag had aangeboden als rector van de Parochie vertrouwde hij me onder vier ogen toe dat hij graag Vader Josef  benoemd zou zien worden als zijn opvolger. Wat ook geschied is! Hij was zich bewust van de broosheid van zijn gezondheidstoestand en was bezorgd om de continuïteit van zijn geestelijk werk te verzekeren. Ook dit is een feit. Al zal zijn fysische afwezigheid het werk van zijn opvolgers niet gemakkelijk maken, hoewel de betreurde Vader Silouan bij de God de voorspreker bij uitstek zal voor de Eindhoofse parochianen!

 

Zijn grootste wens is ongetwijfeld dat zijn geliefde kinderen en kleinkinderen hem volgen op de weg van Christus, en zijn gedachtenis levend houden. Vader Silouan en zij echtgenote Oda bleven regelmatige bezoeken brengen aan het Klooster in Maldon, temeer daar hun oudste dochter daar al een paar decennia een monastiek leven leidt. Nog maar een paar jaren ontving ze het grote schema, onder de naam ‘Silouana’

 

Hij nodigde regelmatig zijn kleinkinderen uit tot een gezamenlijke reis of pelgrimage. Hij hield van reizen. Meermaals per jaar met zijn geliefde echtgenote met hun huis op wielen. Maar ook ontelbare keren als leider van een pelgrimsreis naar zinnige plekken van de Orthodoxie.

 

We bidden vandaag voor de redding van de ziel van de onvergetelijke Vader Silouan. Toch weten we dat hij Gods’ genade heeft ontvangen! Het volstaat te herinneren aan de woorden van Apostel Paulus, die het in zijn Brief aan de Galaten heeft over de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (…) Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest”. Dit zijn de vruchten van hen die een waarachtig leven in Christus leiden. 

 

Namens ons Aartsbisdom en Exarchaat mag ik u, dierbare aanverwanten, oprechte gevoelens van medeleven en sympathie betuigen en de verzekering dat wij voorts voor zijn eeuwige zielerust bidden, opdat God Zijn trouwe dienaar zou opnemen in zijn Koninkrijk. Bij elke Goddelijke Liturgie zullen wij hem in het bijzonder gedenken: daar is er geen scheidingsmuur tussen de levenden en de overledenen.

 

 

Dierbare Vader Silouan,

 

Ik bid dat God u de zielerust schenke voor de inspanningen die u geleverd hebt bij de geestelijke bediening van zovele gelovigen, maar ook voor het overdragen van de rijkdom van de Orthodoxie, en vooral omwille van uw persoonlijke mystieke beleving ervan, tot de laatste dagen van uw leven. Ik bid ook dat God uw familieleden en naasten moge troosten!

 

Wij nemen tijdelijk van u afscheid in uw looptocht van het gebouwde kerk naar de niet-gebouwde kerk; van de met de handen gemaakt tent, naar de niet-met-handen-gemaakte tent, in de hoop op de opstanding en in afwachting op onze nieuwe ontmoeting.

 

 

Dierbare Vader Silouan,

 

Wij doen u uitgeleide naar de eeuwigheid met de overtuiging dat U wellicht Diegene zult ontmoeten in Wie U gans uw leven uw geloof hebt gesteld, Die U trouw en met ijver hebt gediend en onvoorwaardelijk aan elke mens hebt gepreekt, onverschillig van zijn ras of taal. U zult Diegene ontmoeten die U zal zeggen: “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”  (Joh. 20, 29).

 

Eeuwige gedachtenis, onvergetelijke priester.

Eeuwig zij uw gedachtenis, geliefde vader.

Eeuwige gedachtenis, Vader Silouan.

 

1

Hasselt_2

Grote Week en Pasen 2015/ Holy Week and Easter 2015/Ωρολόγιον των Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2015/ Saptamana Mare si Sf. Pasti 2015/ Страстной Седьмицы 2015

30 maart 2015

Grote Week en Pasen 2015

5 Apr 2015 – Palmzondag: God. Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos (10:45u)

8 Apr 2015Grote Woensdag: Heilige Sacrament van de Ziekenzalving (voor alle orthodoxe gelovigen) nadien gelegenheid tot het Heilige Sacrament van de Biecht (19:00u)

11 Apr 2015 – Grote Zaterdag: Metten en Verrijzenis, met aansluitend de God.      Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos  (23:00u)

Russian_Resurrection_icon

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS:

Sint-Martinus Kerk

Sint-Martinusplein 1, 3500 Hasselt

Rector: Vader Ciprian Popescu

GSM: 0032 496 03 29 41 E-mail: zenopopescu@me.com

REGELMATIGE DIENSTEN / Liturgical Service Schedule

28 maart 2015

REGELMATIGE DIENSTEN: In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e weekend van de maand

  • op zondag om 10u45: Metten
  • op zondag om 11u15: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule In our orthodox parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every 1st, 3rd and 5th Sunday of the month.

  • Sunday 10:45 Orthros
  • Sunday 11:15 Divine Liturgy

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS Sint-Martinus Kerk Sint-Martinusplein 1 3500 Hasselt

BENEFITCONCERT OOST OEKRAINE

16 maart 2015

http://www.benefiet-oost-oekraine.com/NL/

WAT?

Benefiet Concerten Oost-Oekraïne

Arvo Pärt: Cantus in Memoriam of Benjamin Britten

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater 


Wanneer: Dinsdag 31 maart 2015, om 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30)

Waar:          Onze Lieve Vrouw Basiliek in Maastricht, Nederland 

Adres:         Onze Lieve Vrouweplein 9

 

Wanneer? Woensdag 1 april 2015, om 20.00 uur (deuren open om 19.30)

Waar?         Onze Lieve Vrouw Basiliek in Tongeren, België 

Adres:          Graanmarkt 6


Het Cantus in Memory of Benjamin Britten van Arvo Pärt is een herdenking van  de slachtoffers van het conflict en van de MH17 ramp. Een klok klinkt door de hele Cantus, is uitdrukking van rouw en wordt uitgevoerd door een kind, ter nagedachtenis aan de kinderlevens die verloren zijn gegaan.

Het Stabat Mater is een meditatie van het leed van de Moeder Gods over haar gekruisigde zoon, die ons uiteindelijk brengt naar hoop en leven. Door de kracht van de muzikale dialoog kunnen we de slachtoffers en nabestaanden laten weten dat we delen in hun verdriet.

PERFORMERS

Barbara Haveman, Sopraan http://barbarahaveman.com, (dochter van Vader Jan Haveman)

Mirouslava Yordanova, Mezzosopraan http://www.mirouslava-yordanova.com

Federico Santi, Dirigent http://www.federicosanti.net

Maastricht Chamber Orchestra 

 

Presentatie: Lies Steppe http://www.liessteppe.be

ONZE MISSIE

Onze missie is het creeëren van bewustzijn, geld inzamelen, en bijdragen aan duurzame herstelprogramma’s voor slachtoffers en gemeenschappen in Oost-Oekraïne

Wij hebben ons ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de nodige medische hulp voor slachtoffers van het conflict in Oost-Oekraïne. Wij streven ernaar om bewustzijn te genereren, geld in te zamelen en bij te dragen aan duurzame herstelprogramma’s voor de slachtoffers en gemeenschappen die getroffen zijn door dit verwoestende conflict. Dit concert maakt gebruik van de kracht van een mondiale gemeenschap (geaggregeerde middelen, crisis deskundigheid, en bewustzijn) – om op lokaal niveau mensen in nood te helpen.

Om deze missie te bereiken, werken wij samen met Artsen Zonder Grenzen

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE 2015 IN BRUSSEL

23 februari 2015

Zondag v_d Orthodoxie Brussel

ZONDAG 1 MAART 2015 (9u-12u) GODDELIJKE LITURGIE IN BRUSSEL

ORTHODOXE KATHEDRAAL HH. AARTSENGELEN

Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel

Grootse concelebratie van onze Metropoliet Athenagoras van België met bisschoppen, priesters en diakens van de diverse orthodoxe jurisdicties aanwezig in België. Liturgie opgeluisterd door meerdere koren. We hebben geen Liturgie in de schoot van onze parochie in Hasselt.

 

Onze volgende Liturgie in Hasselt, Sint Martinus Kerk op 15 Maart 2015 (10u45-12u30).

Liturgische Vieringen / Liturgical Service Schedule

6 februari 2015

REGELMATIGE DIENSTEN:
In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e weekend van de maand

  • op zondag om 10u45: Metten
  • op zondag om 11u15: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule

In our orthodox parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every 1st, 3rd and 5th Sunday of the month.

  • Sunday 10:45 Orthros
  • Sunday 11:15 Divine Liturgy

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS

Sint-Martinus Kerk

Sint-Martinusplein 1

3500 Hasselt

OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG

14 januari 2015

GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN!
OECUMENISCH PATRIARCH
BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG
29.01 – 1.2.2015
HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
(OECUMENISCH PATRIARCHAAT)
heeft de grote eer te mogen aankondigen dat Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos weldra, van 29 januari tot 1 februari 2015, in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg zal zijn. De Patriarch werd uitgenodigd door de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), waar hij een openbare lezing zal geven. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de orthodoxe christenen van de Benelux te ontmoeten.
PROGRAMMA VOOR HET GROTE PUBLIEK :
DONDERDAG 29 JANUARI 2015
INTERNATIONAAL CONGRES
(Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 te Leuven)
19u30: Opening van het Congres door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector van de Katholieke Universiteit van Leuven).
19u45: Lezing van Zijne Excellentie Mgr. Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen.
20u30: Lezing van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, met als thema de “Theosis/Vergoddelijking in de orthodoxe traditie”.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZATERDAG 31 JANUARI 2015
OECUMENISCH COLLOQUIUM:
«DE ORTHODOXE KERK & VATICAAN II»

(te KU Leuven)
9u30 : In het auditorium Wolfspoort of het Auditorium Monet (dit naargelang het aantal inschrijvingen), deelname van Zijne Alheiligheid aan het Oecumenisch Coloquium dat georganiseerd wordt door het “Centrum voor Oecumenisch Onderzoek” van de Katholieke Universiteit van Leuven en het Instituut van Orthodoxe Theologie Apostel Paulus van Brussel.
Van 12u10 tot 12u25, zal Zijne Alheiligheid enkele slotbemerkingen geven over het belang van het Tweede Vaticaans Concilie en over het toekomstig Groot en Heilige Concilie van de Orthodoxe Kerk.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZONDAG 1 FEBRUARI 2015
GODDELIJKE LITURGIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL
(Stalingradlaan 34 – 1000 Brussel)
8u30-12u00 : Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos zal vanop te troon de Metten en Goddelijke Liturgie voorstaan in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel). Hij viert niet zelf de Liturgie; deze wordt gevierd door één priester en één diaken. De aanwezige orthodoxe clerus kan evenwel communiceren.
MIDDAGMAAL IN STEIGENBERGER GRANDHOTEL (BRUSSEL)
(Louizalaan 71 -1050 Brussel)
13u30: Middagmaal ter ere van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het Steigenberger Grandhotel, Louizalaan 71, 1050 Brussel. Inschrijvingen worden aanvaard door storting van 60 € per persoon op rekening: Metropole Orthodoxe, Charbolaan 71 – 1030 Brussel, IBAN: BE54375425618497 (BIC: BBRUBEBB), met vermelding: LUNCH PATRIARCH. Inschrijvingen ten laatste vòòr: 28 januari 2015.

PATRIARCHALE VESPERS IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE LUXEMBURG
18u30: Patriarchale Vespers in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Luxemburg (Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour).
Alle orthodoxe christenen van de Benelux, priesters, diakens en gelovigen zijn van ganser harte uitgenodigd deel te nemen aan deze historische gebeurtenissen.
Dank om deze informatie te verspreiden bij uw vrienden en kennissen!
Communiqué van het Orthodox Aartsbisdom
(info@orthodoxia.be).


Parochiefeest 2015

6 december 2014

 FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN

ZATERDAG 24 JANUARI 2015

(9:30-12:00)

soborulsftreiierarhi

Hierbij nodigen wij u uit op ons parochiefeest, het Feest van De Drie Hiërarchen, dat we zullen vieren op Zaterdag 24 januari 2015. De Metten beginnen om 09u30, gevolgd door de Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Zijne Eminentie Athenagoras,  Metropoliet van België.

Daarna volgen Feestelijke Agapen.

Limburgse leerlingen die orthodoxe godsdienstles volgen, brengen nadien iets rond hun geloof.

IEDEREEN WELKOM OP ONS PAROCHIEFEEST

 We hopen u talrijk te mogen verwelkomen en samen dit feest te mogen vieren.

Het nieuwe adres van de Kerk is Sint-Martinusplein 1 te Hasselt. 


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.